1. Voorwerp en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De website DL-Group is via het internet bereikbaar op het adres www.dlgworld.com. Alle gebruikers van dit informaticanetwerk hebben er toegang toe. De website is de eigendom van de vennootschap DL-Group, met maatschappelijke zetel te 260, rue du Pin Montard, 06410 Biot/Sophia Antipolis (France), ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder nummer 815 231 733.

Via deze website stelt DL-Group “de Internetgebruiker” in de mogelijkheid om de producten van de merken van DL-Group te kopen. Om de toepassing van de onderhavige voorwaarden te vereenvoudigen, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en DL-Group hierna de “Partijen” en afzonderlijk “Partij” worden genoemd en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd hierna “Koper” wordt genoemd. De rechten en verplichtingen van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper. De door de Gebruiker samengestelde bestelling kan pas als geldig worden beschouwd wanneer de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud heeft geraadpleegd en aanvaard, zonder dat een dergelijke aanvaarding echter onderhevig is aan een schriftelijke handtekening van de Gebruiker. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1316 t.e.m. van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met Besluit nummer 2001-272 van 30 maart 2001, met het oog op de toepassing van artikel 1316-4 van het Burgerlijk Wetboek en betreffende de elektronische handtekening, herinneren we eraan dat de bevestiging van de bestelbon zoals aangegeven in het onderstaande artikel 3 gelijk is aan een elektronische handtekening, die tussen de Partijen de zelfde geldigheid heeft als een schriftelijke handtekening. De onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van enig ander document.

Als klant kies ik ervoor geen dealer van de producten van de Vennootschap te zijn en aanvaard ik dat ik niet gerechtigd ben om de producten van de Vennootschap in het klein te verkopen. Ik aanvaard ook de producten van de Vennootschap enkel voor persoonlijk gebruik te kopen. Ik begrijp dat ik als klant geen recht heb op de commissies van het Commissieplan van de Vennootschap. De commissies die voortvloeien uit mijn aankopen, komen toe aan de dealers in kwestie uit hoofde van de voorschriften van het Commissieplan van de Vennootschap. Ik aanvaard dat ik niet bevoegd ben om een winstaandeel te creëren of te houden in een concessie of dealerovereenkomst (volgens de definitie van deze termen in het Beleid en Procedures van de Vennootschap).

2. Geldigheid

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gelden vanaf 1 maart 2016. DL-Group behoudt zich echter de mogelijkheid voor om de inhoud ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzingen. Dergelijke wijzigingen zijn enkel van toepassing op de gebruikers die de inhoud ervan voordien hadden geraadpleegd en aanvaard bij hun bestelling.

3. Criteria voor de bevestiging van uw bestelling

Alle voorgestelde producten zijn enkel bestemd voor verkoop aan particulieren. De producten worden enkel verhandeld voor klanten met een afleveradres in een land dat officieel is opengesteld door DL-Group. Alle promotieaanbiedingen zijn slechts geldig als gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: limiet van de geldigheidsduur van de aanbieding in kwestie en van de beschikbare voorraad. In overeenstemming met artikel L. 111-1 van het Wetboek van Consumentenrecht delen we u mee dat u kennis moet nemen van de eigenschappen van de producten van DL-Group die u wenst te bestellen. De foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen van de voor verkoop aangeboden producten zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend voor de verkoper.

4. Bestellingen

Wanneer de bestelling wordt bevestigd door op de knop “De bestelling bevestigen” te klikken, verklaart de Koper dat hij deze samen met de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt. Wanneer de bestelling wordt geregistreerd, wordt er een gedetailleerde ontvangstbevestiging met alle geselecteerde artikelen naar de Koper gestuurd, op het door laatstgenoemde aangegeven e-mailadres. Deze ontvangstbevestiging bevat het exacte aangerekende bedrag, samen met de aflevermogelijkheden. Deze ontvangstbevestiging is gelijk aan aanvaarding van de bestelling en bevestigt de transactie. De Koper aanvaardt dat de systemen voor de registratie van bestellingen van DL-Group gelden als bewijs van de aard en de datum van de overeenkomst. In het geval van een geschil met de Koper behoudt DL-Group zich echter de mogelijkheid voor om de bestelling en de betaling van de Koper te annuleren. DL-Group behoudt zich tevens het recht voor om alle bestellingen die abnormaal kunnen lijken (groot aantal van dezelfde referentie, abnormaal hoog bestelbedrag, verzoek tot levering in een niet officieel opengesteld land, bestellingen uitgedrukt in een andere munteenheid dan de Euro) te annuleren.

5. Prijzen van de producten op de website

De prijzen op deze website zijn enkel uitgedrukt in Euro (DL-Group behoudt zich de mogelijkheid voor om de prijzen in andere munteenheden weer te geven naargelang het land in kwestie) – met toepassing van het geldende Btw-tarief op de datum van bestelling – en kunnen variëren in de loop van het jaar. De aangerekende prijzen zijn de geldende prijzen op de datum van registratie van de bestelling. In het geval van een wijziging van het Btw-tarief, past DL-Group automatisch het nieuwe tarief toe op de bestelling. In de prijs van de producten zijn geen verzendkosten begrepen. Deze worden aangegeven in de winkelwagen wanneer de bestelling definitief wordt bevestigd. DL-Group kan de verkoopprijzen van de producten te allen tijde wijzigen. De Koper wordt vóór enige bestelling op de hoogte gebracht van een dergelijke wijziging.

6. Veilige betaling

De persoons- en bankkaartgegevens worden beveiligd aan de hand van een versleutelingsprocedure. De betaalinformatie wordt nooit opgeslagen en wordt beveiligd doorgestuurd naar onze betaalpartner.

Alle bestellingen moeten worden betaald in euro. Op de website van DL-Group kan de Koper betalen met kredietkaart of zijn HyperWallet accountgebruiken. Om de bestelling per kredietkaart te betalen, moet de Koper over een Visa of MasterCard kredietkaart beschikken.

De Koper waarborgt ten aanzien van DL-Group dat hij of zij bevoegd is om de geselecteerde betaalkaart te gebruiken bij het registreren van de bestelbon. In het geval van wanbetaling annuleert DL-Group automatisch de bestelling. Bedragen die na afloop van een termijn van tien dagen na de factuurdatum of vanaf kennisgeving van de weigering van de bankbetaling nog steeds niet zijn betaald, zijn onderhevig aan een sanctie ten belope van de wettelijke interest vermeerderd met vijf procent, waarbij de toepasselijke woekerdrempel op de dat waarop het geschil ontstaat niet kan worden overschreden. De levering van enige nieuwe bestelling kan worden uitgesteld in het geval van laattijdige betaling van een vorige bestelling en dit desondanks de bepalingen van de onderhavige voorwaarden. In het kader van de bestrijding van internetfraude, kan de informatie met betrekking tot de bestelling ter controle naar derden worden doorgestuurd. Om de veiligheid van de betaling per bankkaart te waarborgen, is de klant verplicht het visuele cryptogram (CVV) van zijn bankkaart door te sturen naar Cybersource.

7. Levering van de bestellingen

De bestellingen worden van maandag tot en met zondag (7/7 dagen) geregistreerd. De verzendingen zijn geprogrammeerd voor de eerstvolgende werkdag en de bestellingen worden via de door ons gekozen koeriersdienst (dewelke kan verschillen land per land) geleverd. De bestelde producten worden op het door de Koper aangegeven adres geleverd.

8. Teruggave en terugbetaling van de producten

De Koper kan met inachtneming van de volgende voorwaarden de producten terugbezorgen : de producten moeten verplicht in perfecte staat van wederverkoop, in hun oorspronkelijke staat – verpakking niet geopend – worden terugbezorgd aan DL-Group. De teruggavekosten zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden in geen geval aanvaard. In het geval van een verzendingsfout van de producten door DL-Group of in het geval van defecte producten, worden de teruggavekosten terugbetaald aan de Koper. DL-Group aanvaardt teruggave van alle via de website gekochte artikelen als ze worden terugbezorgd binnen een termijn van 7 volle dagen, te tellen vanaf de datum waarop de Koper de bestelling ontvangt, in overeenstemming met artikel L. 121-20 van het Wetboek van Consumentenrecht. Om een artikel terug te bezorgen, moet de Koper de onderstaande aanwijzingen volgen:

1. De oorspronkelijke verpakking gebruiken om het product terug te bezorgen.

2. Het pakket naar het onderstaande adres sturen:

DL-Group

260, rue du Pin Montard

06410 BIOT/SOPHIA ANTIPOLIS

France

Enig risico in verband met de teruggave van het product valt onder de verantwoordelijkheid van de Koper. Niet-naleving van de hierboven vermelde procedure en van de aangegeven termijnen houdt in dat de Koper geen enkele klacht wegens afwijking of zichtbaar gebrek van de geleverde producten kan indienen, aangezien de producten in dat geval worden beschouwd als conform en vrij van enig zichtbaar gebrek. DL-Group betaalt de geannuleerde bestelling binnen een termijn van 15 dagen, te tellen vanaf de ontvangst van de teruggave, terug op de voor de aankoop gebruikte betaalkaart.

9. Eigendomsvoorbehoud

DL-Group behoudt de volle en volledige eigendom van de verkochte producten tot de hoofdsom van de prijs, kosten en belastingen inbegrepen, volledig is ontvangen.

10. Aansprakelijkheid

DL-Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van de Overeenkomst indien DL-Group zonder voorraad zit of het product niet beschikbaar is wegens overmacht, onlusten of volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en transportmiddelen en/of communicatie. DL-Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige middellijke schade die kan voortvloeien uit de aankoop van de producten.

DL-Group weigert enige aansprakelijkheid voor enig verlies van gegevens, bestanden. De Koper staat ervoor in alle nodige reservekopieën te maken. DL-Group weigert enige aansprakelijkheid:

1. voor enige onderbreking van de website;

2. voor virussen;

3. voor enige onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die op deze website beschikbaar is;

4. voor enige schade wegens het kraken van de website door derden waardoor de op de website beschikbare informatie is gewijzigd;

5. en meer in het algemeen, voor enige rechtstreekse of middellijke schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen ervan en meer bepaald voor de kosten die kunnen voortvloeien uit de aankoop van op de website aangeboden goederen, winstderving, klantenderving, gegevensverlies of enig ander verlies van immateriële goederen naar aanleiding van de toegang door eender wie tot de website of de onmogelijkheid om toegang tot de website te verkrijgen of ten gevolge van het geloof dat werd gehecht aan enige informatie die rechtstreeks of middellijk afkomstig is van laatstgenoemde.

Ik aanvaard dat de volledige aansprakelijkheid van de Vennootschap en haar verantwoordelijke onderdelen naar aanleiding van enige klacht met betrekking tot de algemene voorwaarden en zonder hiertoe beperkt te zijn tot enige oorzaak met betrekking tot de Overeenkomst, terecht of ten onrechte, het bedrag van de door mij van de Vennootschap gekochte producten in staat van wederverkoop niet kan overschrijden en hiertoe beperkt is.

11. Garanties

Met uitzondering van een door de Franse wetgeving opgelegde voorwaarde, geeft de Vennootschap geen enkele uitdrukkelijke dan wel impliciete garantie op de producten buiten de duidelijk uitgedrukte voorwaarden. De Vennootschap weigert en sluit enige garantie uit met betrekking tot een eventuele inbreuk op een octrooi, merk, benaming, copyright of handelsgeheim naar aanleiding van mijn activiteiten of mijn aankopen. Bijgevolg weigert de Vennootschap enige uitdrukkelijke dan wel impliciete garantie, met inbegrip van beperkt te zijn tot enige impliciete garantie van afzetmogelijkheden, geschiktheid voor een bepaald gebruik, kwaliteit en afwezigheid van namaak. Deze garantieweigering vormt een fundamenteel onderdeel van de onderhavige algemene voorwaarden.

12. Intellectuele eigendom

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de eigendom van de literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten, zijn deze website en alle elementen, merken, ontwerpen, modellen, logo’s, afbeeldingen, enz. op deze website en de samenstelling ervan de exclusieve eigendom van DL-Group, waarbij laatstgenoemde geen enkele licentie noch enig ander recht verleent buiten het raadplegen van de website. De reproductie of het gebruik van een deel van of al deze elementen is enkel toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privaat gebruik. Enige reproductie of enig gebruik van kopieën die zijn gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Enig ander gebruik houdt namaak in en wordt bestraft uit hoofde van de wetgeving inzake Intellectuele Eigendom, tenzij voorafgaande en schriftelijke toestemming van DL-Group.

13. Toepasselijke wetgeving en bevoegd rechtsgebied

Op de verkoop van de producten van DLG is de Franse wetgeving van toepassing. Enig geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de schending van de Overeenkomst tussen DL-Group en de Koper, zelfs in het geval van meerdere verweerders, valt bij gebrek aan een minnelijke schikking onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.

14. Marketing-mailingen

DL-Group behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met haar klant(en) via marketing-mailingen in overeenstemming met eerder uitgevoerde aankopen.

15. Informatica en Vrijheid

De bij elke bestelling van de Koper door DL-Group verzamelde informatie is nodig voor het beheer van de bestelling door DLG. In overeenstemming met de wet “Informatie technologie en vrijheid” nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt de Koper over een recht op toegang tot, rechtzetting van, verzet tegen en schrapping van zijn of haar persoonsgegevens bij DL-Group door zich te richten tot de klantendienst:support@dlgworld.com

16. Kennisgevingen

Alle schriftelijke kennisgevingen ter attentie van de vennootschap moeten worden verzonden naar: support@dlgworld.com